مبانی قانونی و اسناد بالادستی

مبانی قانونی و اسناد بالادستی

ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوقها از […]

ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.

اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تخصیص یافته تلقی میشود، تامین میگردد.

ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

وزارت جهادکشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده ) ۱۲ ( قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و در اجرای بند “د” ماده ) ۱۸ ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد ) ۴۹ درصد( آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی تخصصی و محصولی( را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

ماده ۱۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی(مجازند برخی از پروژه ها از قبیل احداث گلخانه ها، مجتمع های گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی) برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی( اجراء نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی »به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.


هدف از تشکیل شرکت:

۱ – تجمیع و مدیریت بهینه منابع مالی

۲ – ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری

۳ – واگذاری بخش قابل توجهی از وظایف تصدیگری دولت به صندوقها


حدود عملیات و فعالیتهای شرکت  به استناد اساسنامه:

۱ – اعطای تسهیلات و حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی.

۲ – تضمین متقاضیان سرمایهگذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات داخلی و خارجی.

۳ – دریافت کمک مالی و اعتبار از دولت، بانکها و سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی.

۴ – حمایت از تولیدکنندگان فعال بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.

۵ – سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *