«درباره صندوق»

ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.

اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تخصیص یافته تلقی میشود، تامین میگردد.

ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

وزارت جهادکشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده ) ۱۲ ( قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و در اجرای بند “د” ماده ) ۱۸ ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد ) ۴۹ درصد( آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی تخصصی و محصولی( را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

ماده ۱۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی(مجازند برخی از پروژه ها از قبیل احداث گلخانه ها، مجتمع های گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی) برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی( اجراء نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی »به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.


هدف از تشکیل شرکت:

۱ – تجمیع و مدیریت بهینه منابع مالی

۲ – ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری

۳ – واگذاری بخش قابل توجهی از وظایف تصدیگری دولت به صندوقها


حدود عملیات و فعالیتهای شرکت  به استناد اساسنامه:

۱ – اعطای تسهیلات و حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی.

۲ – تضمین متقاضیان سرمایهگذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات داخلی و خارجی.

۳ – دریافت کمک مالی و اعتبار از دولت، بانکها و سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی.

۴ – حمایت از تولیدکنندگان فعال بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.

۵ – سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی

بیشتر بدانید
۲۸ آذر ۱۳۹۹
۱۸ آذر ۱۳۹۹
بازدید : 180

ساختار سازمانی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر


ساختار سازمانی صندوق ابهر


هیات مدیره صندوق ابهر
هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر
بیشتر بدانید
۱۸ آذر ۱۳۹۹
۱۸ آذر ۱۳۹۹
بازدید : 85
۱۸ آذر ۱۳۹۹
بازدید : 184

چرایی تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی :

یکی از موانع سرمایه گذاری ،نرخ بالای سودهای بانکی است که از اجرا و پیاده شدن بسیاری از طرح های اقتصادی در کشاورزی جلوگیری میکند،بنابراین لزوم حمایت از سرمایه گذاری و نقشی که صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان نهاد تامین کننده ی منابع مالی با سودی متناسب با شرایط مخاطبان جهت توسعه سرمایه گذاری،مشخص میشود .

راه حل مشکل محدودیت های اعتباری در روستاها نوآوری در طراحی نهادها و موسسات بجای افزایش منابع است ، زیرا مسئله در نحوه ی توزیع اعتبارات است نه در حجم پس اندازها ،در این بین یکی از راه های تامین مالی تشکیل صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می باشد .

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حال حاضر راه حل ایجاد مسیری واحد و کانالیزه برای تزریق صحیح منابع مالی به تولید کنندگان بخش هستند و در این راستا دولت با تدوین سیاستهای صحیح و ایفای نقش یک تسهیل گر می تواند گامی بلند در مسیر تحقق اهداف خود در بخش کشاورزی بردارد.

تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و سرمایه آنان در کنار کمک دولت (شرکت مادر تخصصی )به عنوان زیرساخت با ماهیت و کارکرد موسسات مالی –اعتباری از جمله گام های تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می رود . این صندوق ها به لحاظ ویژگی خاص آنها از جمله ،تجمیع سرمایه های تشکل ها و افراد عضو ،اعطای تسهیلات ارزان قیمت و آسان به سهامداران ،توانسته اند در مدت زمان کوتاه شکل گیری خود خدمات قابل قبولی را ارائه دهند.

ایجاد این صندوق ها و مدیریت آنها بصورت سهامی توسط تولیدکنندگان و نمایندگان صندوق مادر تخصصی ،امید فراوانی برای تجهیز و تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی به وجود اورده است .

یکی از راه های افزایش توانمندی و بهبود بهره‌وری سرمایه صندوق‌ها جهت‌گیری در رسیدن به مزیت رقابتی به عنوان هدف و استفاده از زنجیره‌های ارزش به عنوان روش اجرایی می‌باشد.

چنانچه پیوندهای بین کشاورزان و عوامل مختلف فعال در بخش کشاورزی به شیوه درستی برقرار گردد؛ انتظار افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی در عرصه داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.

به عنوان مثال کشاورزان شهرستان فردوس به درک درستی از صندوق رسیده اند و براین باور هستند که تسهیلات صندوق به خودی خود رهگشا نیستند وفقط در یک مقطع کوتاه میتواند تامین نقدینگی لازم را برای آنها داشته باشد و خرد شدن این تسهیلات بین تک تک کشاورزان قفط هدر رفت منابع مالی را در پیش دارد ،از این رودور هم جمع شده اند و تعاونی هایی را تشکیل داده اند و براساس نوع محصول (انار)،به کمک صندوق زنجیره تولید (از مزرعه تا سفره ) ترتیب داده اند و از زمان تولید تا برداشت کنارهم هستند و بعد از برداشت، محصول را به عناوین مختلفی (رب،پوره ،و…)جهت صادرات و همچنین ورود به بازارهای داخلی آماده میکنند .


ضرورت تشکیل صندوقهای حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی:

تجربه سالهای متمادی از انحصاری بودن اجازه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی توسط دولت و توفیق اندک این روش، در کنار فراگیر شدن اطلاعات در سطح جهانی و موفقیت آموزههای فراوان توجه به بخش غیردولتی برای به دست گرفتن فعالیتهای اصلی و اساسی در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی و… باعث شد تا برنامهریزان و تصمیمگیران کشوری به راه کار تشکیل صندوقهای غیردولتی برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کاهش تصدیهای غیرضرور دولتی در این بخش دست زنند. لذا هیئت وزیران در سال ۱۳۸۲ تاًسیس شرکت مادر تخصصی برای تشکیل و راه اندازی صندوقهای غیردولتی در سطوح ملی و استانی و شهرستانی را قانونمند اعلام کرد.

تشکیل صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و سرمایه آنان در کنارکمک دولت )شرکت مادر تخصصی( به عنوان زیر ساخت با ماهیت و کارکرد موسسات مالی- اعتباری از جمله گامهای تقویت سرمایه اجتماعی به شمار میرود. این صندوقها که با سرمایه گذاری حداقلی ۵۱ درصدی تولیدکنندگان غیردولتی و توسط آنان تشکیل میشوند با انتخاب اعضای هیئت مدیره و سایر گردانندگان از میان خودشان اداره میشود و حضور دولت به عنوان یکی از سهامدارن، تنها به منظور امکان ارتباط مستقیم با نهادحکومت و با کارکرد آگاهی از شرایط در تدوین برنامه و سیاستهای اجرائی معنی میشود. لذا ماموریت اصلی وهدف بنیادی این صندوقها، بنگاه اقتصادی و در راستای اجتماعی کشور قلمداد میشوند.


هدف از تشکیل:

هدف از تشکیل این صندوق ها ،تجمیع و مدیریت بهینه ی منابع مالی خرد به ویزه منابع فعالان بخش کشاورزی ،ارتقا میزان رشد سرمایه گذاری و واگذاری بخش شایان توجهی از وظایف تصدی گری دولت به این صندوقها است .

ایجاد صندوق های حمایتی و گسترش آنها در کنار سایر اقدامات دولت از قبیل تضمین خرید محصولات کشاورزی ،گسترش بیمه ،کاهش قیمت کالاهای سرمایه ای ،حمایت از نوآوری ها،ابتکارات و خلاقیت ها ،ایجاد فضا و انتظارات مناسب ،تشویق برای حضور و ورود تحصیل کردگان به این بخش و برخورداری حمایتی نظام مالیاتی همگی میتوانند مشوق سرمایه گذاری در این بخش و نهایتا زمینه ساز توسعه آن باشند که  این موضوع نهایتا میتواند باعث ایجاد رقابت پذیری و افزایش قیمت محصول در کوتاه مدت شود.


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ۲ مصوبه شماره ۳۳۵۱۵/ت ۲۵۳۲۱ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیئت وزیران، دستورالعمل چگونگی تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به شرح زیر تشکیل گردید:

  1. عقد تفاهم نامه تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر فیمابین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، فرمانداری شهرستان ابهر و سازمان جهاد کشاوری استان زنجان در سال ۱۳۹۶
  2. برگزاری جلسه هیئت موسس پس از اخذ مجوز تشکیل صندوق از شرکت مادر تخصصی نسبت به طی مراحل قانونی تاسیس صندق مطابق با قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  3. انتخاب نخستین اعضای هیات مدیره صندوق شهرستان ابهر توسط هیات موسس در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
  4. انتخاب مدیر عامل صندوق شهرستان ابهر توسط اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
  5. جلب مشارک تولید کنندگان،هماهنگی ، همکاری با معاونتها و سازمان های استانی در جهت پیشبرد اهداف

بیشتر بدانید
۱۸ آذر ۱۳۹۹
۱۸ آذر ۱۳۹۹
بازدید : 51
۱۸ آذر ۱۳۹۹
بازدید : 71